Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu tukaszuby.pl


I. Postanowienia wstępne

 1. Serwis tukaszuby.pl działa na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Każdy użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług oferowanych przez usługodawcę, do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Regulamin ma na celu zapewnienie niezakłóconego, zgodnego z prawem i uporządkowanego korzystania z serwisu. Regulacje zawarte w regulaminie służą̨ w szczególności określeniu zasad dokonywania rezerwacji ofert.
 3. W ramach serwisu tukaszuby.pl usługodawca współpracuje z podmiotami komercyjnymi udostępniającymi użytkownikom własne oferty. Użytkownicy mogą skorzystać z usług świadczonych przez podmioty komercyjne z zastrzeżeniem, że usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czynności wykonywane przez użytkowników poza serwisem tukaszuby.pl
 4. Usługi udostępniane są elektronicznie za pośrednictwem serwisu tukaszuby.pl
 5. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności serwisu tukaszuby.pl poprzez rozbudowanie ich o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników oraz modyfikację istniejących już funkcjonalności.
 6. Korzystanie z serwisu tukaszuby.pl jest bezpłatne. Użytkownicy, w ramach serwisu tukaszuby.pl, ponoszą wyłącznie koszty opłat rezerwacyjnych wybranych ofert. Koszty transmisji danych użytkownicy pokrywają we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z podmiotami świadczącymi takie usługi.

II. Definicje

 1. Serwis – oznacza stronę dostępną pod adresem internetowym tukaszuby.pl
 2. Usługodawca – oznacza firmę TuKaszuby Joanna Czarnecka, z adresem Wdzydze 67, kod pocztowy: 83-406, zarejestrowaną przez Urząd Miasta w Kościerzynie, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5911690101 oraz REGON: 221829428.
 3. Użytkownik – oznacza każdą osobę pełnoletnią, która po zaakceptowaniu postanowień regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji, zakończoną skutecznym założeniem konta.
 4. Podmiot komercyjny – oznacza osobę fizyczną albo osobę prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która za pośrednictwem serwisu udostępnia użytkownikom swoją ofertę gastronomiczną.
 5. Usługa – oznacza usługi świadczone za pośrednictwem serwisu polegające w szczególności na:
  • udostępnianiu informacji o podmiotach komercyjnych oraz ich ofertach
  • udostępnianiu możliwości dokonywania rezerwacji ofert.
 6. Formularz rejestracyjny – oznacza formularz umożliwiający zarejestrowanie konta przez użytkownika.
 7. Konto – oznacza dostępne dla użytkowników po zalogowaniu (podaniu loginu i hasła) miejsce w serwisie, za pośrednictwem którego użytkownicy wykonują działania i operacje związane z funkcjonowaniem i rezerwacją ofert w serwisie.
 8. Login – oznacza unikalny i niepowtarzalny identyfikator użytkownika w serwisie.
 9. Oferta – oznacza kierowane przez podmiot komercyjny do użytkowników, za pośrednictwem serwisu, ogłoszenie dotyczące ofert gastronomicznych lub powiązanych.
 10. Umowa – oznacza umowę o świadczenie usług zawartą pomiędzy usługodawcą a użytkownikiem na podstawie regulaminu.
 11. Regulamin – oznacza niniejszy dokument będący regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określający zasady świadczenia Usług Elektronicznych przez usługodawcę, w tym szczegółowe zasady funkcjonowania serwisu.
 12. Kodeks Cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).
 13. Usługi Elektroniczne – oznaczają usługi elektroniczne w rozumieniu Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, świadczone na rzecz użytkowników przez usługodawcę z wykorzystaniem serwisu, polegające w szczególności na utrzymywaniu kont w serwisie oraz rezerwacji ofert.
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).
 15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).
 16. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 17. Ustawa o ochronie danych osobowych – oznacza ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 18. Pliki Cookie („ciasteczka”) – oznaczają pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku komputera lub na urządzeniu mobilnym użytkownika w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania użytkownika bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez niego w serwisie.
 19. Dane niedozwolone – oznaczają treści zakazane przez obowiązujące przepisy prawa polskiego i międzynarodowego, w szczególności treści pornograficzne, treści związane z propagowaniem przemocy i nienawiści, treści drastyczne, a także treści powszechnie uznawane za obraźliwie, naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa autorskie lub prawa innych osób, których udostępnianie w ramach serwisu jest niedozwolone.

III. Ogólne zasady korzystania z serwisu

 1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, regulaminem, zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet
 2. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
  • korzystania z serwisu w sposób niezakłócający ich funkcjonowania,
  • korzystania z serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,
  • korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku,
  • korzystania z wykupionych Ofert Podmiotów komercyjnych zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami współżycia społecznego.
 3. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z serwisu.
 4. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z serwisu w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności lub modyfikacji serwisu.
 5. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes usługodawcy albo podmiotu komercyjnego, a w szczególności ich dobre imię, usługodawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z serwisu i świadczonych za ich pośrednictwem usług.
 6. Konto użytkownika usługodawca usuwa z serwisu, w przypadku, gdy:
  • adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym uniemożliwia kontakt z użytkownikiem
  • użytkownik narusza istotne postanowienia Regulaminu
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn, działalności serwisu, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za ich pośrednictwem.
 8. Usługodawcy przysługuje w każdym czasie uprawnienie do odmowy lub zaprzestania udostępniania dowolnego kanału informatycznego użytkownikowi w przypadku naruszenia przez niego treści regulaminu.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania promocji/zniżek w dowolnej formie oraz w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 10. Płatności są obsługiwane przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182,  KRS: 0000274399.

IV. Rejestracja konta

 1. Korzystanie z części usług wymaga posiadania przez użytkownika konta.
 2. Jedna osoba może mieć tylko jedno konto w serwisie.
 3. Niedozwolone jest udostępnianie konta innym osobom.
 4. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu oraz realizacji zakupionych ofert, dane wprowadzane przez użytkownika powinny być zgodne z rzeczywistością.
 5.  W celu utworzenia konta użytkownik zobowiązany jest do podania danych osobowych, takich jak adres e-mail oraz hasło (nie dotyczy to logowania się przez Facebook, Instagram oraz Google) oraz do akceptacji regulaminu.

V. Zasady dostępu do serwisu oraz wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagana jest: przeglądarka Google Chrome w wersji 13.0 lub wyższej, Opera w wersji 11.0 lub wyższej, Safari w wersji 5.0 lub wyższej bądź FireFox Mozilla 7.0.1 lub wyższej oraz włączenie w przeglądarce internetowej użytkownika obsługi JavaScript oraz plików cookies.
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z korzystaniem w sieci Internet i rekomenduje użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich środków w celu zminimalizowania tego ryzyka.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników danych niedozwolonych. W szczególności zabronione jest używanie słów wulgarnych, podawania treści niezgodnych z faktami, pomawianie, znieważanie, mowa nienawiści.

VI. Warunki zawierania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z użytkownikiem

 1. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta w momencie wyświetlenia pierwszego okna serwisu poprzez wpisanie przez niezarejestrowanego użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu internetowego wybranych przez niego stron WWW zawierających treści udostępniane w ramach serwisu lub skorzystanie przez niego z przekierowania do takich stron serwisu.
 2. Przed zawarciem umowy usługodawca udostępnia użytkownikom nieodpłatnie regulamin.
 3. Umowa o świadczenie usług dotyczących udostępnienia użytkownikom profilu zostaje zawarta w momencie założenia konta w serwisie.
 4. Umowa z Użytkownikiem obejmuje:
  • prowadzenie aktywnego konta
  • przekazywanie informacji o użytkowniku podmiotowi komercyjnemu, którego ofertę zarezerwował i opłacił użytkownik w serwisie,
  • powiadamianie o ofertach.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za umieszczane przez siebie materiały i informacje w serwisie.

VII. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem serwisu, zapewniając poprawność ich działania.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • poprawność i aktualność danych zawartych w ofertach podmiotów komercyjnych oraz za ich wybór lub przydatność do konkretnych celów,
  • decyzje lub działania jakie użytkownik podejmie na podstawie danych zawartych w serwisie oraz za ich wybór lub przydatność do konkretnych celów,
  • decyzje lub działania jakie podmioty komercyjne podejmują w celu realizacji ofert,
  • niewłaściwe i nie zawinione przez usługodawcę działanie mechanizmów serwisu,
  • zawartość i jakość ofert udostępnianych przez Podmioty komercyjne w serwisie,
  • wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu, o ile takie działania użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z serwisu zgodnie z ich przeznaczeniem,
  • treści udostępniane przez użytkownika w wyniku korzystania z usług, które to treści naruszają przepisy prawa lub chronione prawem dobra osób trzecich (w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych),
  • upublicznienie w serwisie swojego wizerunku przez użytkownika,
  • brak autentyczności informacji i danych podawanych przez użytkowników w serwisie lub informacji o użytkownikach udostępnianych innym użytkownikom,
  • skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego użytkownika, o ile nastąpiło to z winy użytkownika,
  • udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,
  • informacje pobrane przez użytkownika z internetu oraz za skutki ich wykorzystania przez użytkownika,
  • szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
  • szkody będące skutkiem naruszania przez użytkowników praw osób trzecich,
  • usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie,
  • treści przekazywane i publikowane na łamach serwisu przez użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz ich autentyczność.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z serwisu i oferowanych za jej pośrednictwem usług.
 4. Usługodawca nie ponosi wobec użytkownika odpowiedzialności za szkody związane z zawarciem lub niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy pomiędzy podmiotem komercyjnym a użytkownikiem, w tym za jakość i realizację zakupionej oferty.
 5. Usługodawca nie ponosi także odpowiedzialności za szkody poniesione przez użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci internet, a w szczególności włamaniami do systemu użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu użytkownika wirusami.
 6. Żadna ze stron nie odpowiada wobec drugiej strony za utracone korzyści.
 7. Wobec użytkownika naruszającego regulamin usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług/rozwiązania umowy, w tym na skutek usunięcia konta.

VIII. Rezerwacja

 1. Użytkownik za pośrednictwem serwisu może dokonać rezerwacji oferty wybranego podmiotu komercyjnego.
 2. Rezerwacja oferty następuje po dokonaniu płatności opłaty rezerwacyjnej wskazanej w ofercie.
 3. W celu dokonania opłaty za ofertę użytkownik musi dokonać płatności za pośrednictwem bramki płatniczej.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu wyżej wymienionego systemu płatniczego.
 5. Po dokonaniu płatności opłaty rezerwacyjnej za wybraną ofertę, użytkownik otrzymuje automatycznie wygenerowane potwierdzenie rezerwacji oferty w serwisie.
 6. Potwierdzenie rezerwacji oferty następuje maksymalnie po upływie 1 godziny od momentu otrzymania potwierdzenia z bramki płatniczej o dokonaniu płatności.
 7. Użytkownik może dokonać rezerwacji oferty w serwisie zgodnie z opisem wskazanym w serwisie.
 8. Każda z ofert jest przypisana do konkretnego lokalu podmiotu komercyjnego oraz określona jest dokładną datą i godziną. Każda z ofert może zostać zrealizowana jedynie zgodnie z tymi informacjami. Każda oferta przedstawia maksymalną liczbę osób, które mogą z niej skorzystać. Dzieci powyżej drugiego roku życia liczone są jako osoby dorosłe. W przypadku gdy liczba gości podczas realizacji oferty jest wyższa niż podana, podmiot komercyjny jest uprawniony do nieuwzględnienia zniżki.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące wybranej przez użytkownika oferty podmiotu komercyjnego dostępne są z poziomu serwisu.
 10. W przypadku rezygnacji przez użytkownika z zakupionej oferty, opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.
 11. Wszelkie rozliczenia kwoty rezerwacyjnej oferty rozliczane są pomiędzy użytkownikiem i usługodawcą.

IX. Reklamacje

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usługodawca nie ma bezpośredniego wpływu na sposób realizacji oferty przez podmiot komercyjny. W przypadku gdy reklamacja dotyczy działań podmiotu komercyjnego, w tym sposobu realizacji oferty, reklamacje należy składać bezpośrednio do podmiotu komercyjnego.
 2. W wyjątkowych i niezależnych od serwisu okolicznościach, rezerwacja może zostać odwołana przez restaurację lub serwis, nawet tego samego dnia. W takim wypadku zostanie zrealizowana w innym terminie i/lub miejscu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania czynności konserwacyjnych, naprawczych oraz związanych z modyfikacją i rozwojem funkcjonalności serwisu. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu powiadamiania użytkowników o planowanych czynnościach konserwacyjnych, naprawczych oraz związanych z modyfikacją i rozwojem funkcjonalności.
 4. Zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu mogą być reklamowane przez użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji usługodawcy za pośrednictwem poczty email, wysyłając wiadomość na adres info@tukaszuby.pl
 5. W celu usprawnienia udzielenia przez usługodawcę odpowiedzi na reklamację powinna ona zawierać w swojej treści: nazwę i model urządzenia oraz aktualną wersję systemu zainstalowanego na urządzeniu, dokładny opis i powód reklamacji.
 6. W terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania usługodawca rozpatruje reklamację oraz informuje użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 7. Reklamacje z tytułu niewłaściwego wykonania obsługi płatności, należy kierować bezpośrednio do ww. operatora płatności internetowych zgodnie z regulaminem dotyczącym świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych.

   

X. Autorskie prawa majątkowe

 1. Serwis oraz wszelkie zawarte w nich materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Serwisu treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych firmy TuKaszuby Joanna Czarnecka lub osób trzecich.
 2. Prawa autorskie związane z serwisem podlegają ochronie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).
 3. Zabronione jest wykorzystywanie przez użytkowników jakichkolwiek elementów graficznych stanowiących przedmiot praw przysługujących. usługodawcy, za wyjątkiem banerów promujących serwis oraz sytuacji wyraźnie wskazanych w regulaminie lub za zgodą usługodawcy.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie działania skutkujące lub mające na celu naruszenie warunków korzystania z serwisu określonych w niniejszym regulaminie, stanowią naruszenie prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu.
 5. W przypadku, gdy użytkownik zamieszcza w serwisie swój wizerunek, tym samym wyraża on zgodę na jego nieodpłatne utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie przez usługodawcę w okresie świadczenia usług. Usługodawca oświadcza, że zamieszczony przez użytkownika wizerunek będzie wykorzystywany w celu prawidłowego wykonania usług.

XI. Zmiana regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w każdym czasie, o ile jest to spowodowane wymogami technicznymi serwisu czy zmianami przepisów prawa, zaś zmiany obowiązują wszystkich nowych użytkowników, korzystających z serwisu od dnia dokonania zmiany. W przypadku dotychczasowych użytkowników serwisu, zmiany wprowadzone do regulaminu obowiązują ich po 14 dniach kalendarzowych od daty wprowadzenia zmiany i poinformowania użytkowników.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu z powiadomieniem użytkowników na stronie internetowej tukaszuby.pl. Usługodawca zapewnia stałą możliwość wglądu do regulaminu korzystania z serwisu na stronie internetowej tukaszuby.pl
 3. W terminie 5 dni od powiadomienia użytkownika o zmianie regulaminu, użytkownik ma prawo zgłosić sprzeciw wobec wprowadzonym zmianom. Sprzeciw powinien zostać zgłoszony w formie pisemnej na adres siedziby usługodawcy lub na adres e-mail: info@tukaszuby.pl. Zgłoszenie sprzeciwu powoduje automatycznie ustanie uprawnień do korzystania z serwisu przez użytkownika.
 4. W przypadku nie akceptowania zapisów regulaminu użytkownicy są zobowiązani do nie korzystania z serwisu.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez użytkownika z serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili korzystania z serwisu.
 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie wszystkim użytkownikom, którzy mogą go pobrać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem serwisu.
 4. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z serwisem należy kierować na adres: info@tukaszuby.pl
 5. Wszelkie informacje o naruszeniach przez użytkowników postanowień niniejszego rgulaminu należy kierować na adres: info@tukaszuby.pl
 6. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 7. Jeżeli którekolwiek postanowienie regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia regulaminu pozostają w mocy.
 8. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także innych odpowiednich regulacji prawnych.

Załączniki

 1. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych